im体育

im体育  
     
 

 
 
 
 新闻动态
 行业动态
 机构成果
  获奖
  著作
  成果
   
我所2019年度发表的部分SCI论文
双击滚屏 【类别:sdyjs】 发布者: 发布时间:2020/01/10 阅读:次 【字体:

1、Asif Ali † , Peizhou Xu †, Asad Riaz and Xianjun Wu*.Current Advances in Molecular Mechanisms and Physiological Basis of Panicle Degeneration in Rice. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1613; doi:10.3390/ijms20071613. (SCI, IF=4.18)

2、Asif Ali, Yun Li, Hui Chen, Peizhou Xu, Hongyu Zhang, Xiaoqiong Chen, Liao Yongxiang, Shaohong Fu, Tingkai Wu, Muhammad Zafar Iqbal, Muhammad Umer Farooq, Xianjun Wu. Effect of male sterile and fertile cytoplasm on nuclear DNA methylation in hybrid rice. Acta Physiologiae Plantarum (2019) 41:81, https://doi.org/10.1007/s11738-019-2874-1 (SCI, IF=1.608 )

3、Peizhou Xu, Asif Ali, Yun Li, Hongyu Zhang, Xiaoqiong Chen, Shaohong Fu, Yang Jin, Zhongwei Zhang, Shu Yuan & Xianjun Wu. (2019): Identification of a novel mutant spp1 that specifies the identity of inflorescence meristem in rice, Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, DOI: 10.1080/11263504.2019.1569567. (SCI, IF=4.1 )

4、Xiaoqiong Chen, Yu Tao, Asif Ali 1, Zhenhua Zhuang, Daiming Guo, Qiaoling Guo, Asad Riaz, Hongyu Zhang, Peizhou Xu, Yongxiang Liao, Jing Wang, Changhui Sun, Quanju Xiang and Xianjun Wu. Transcriptome and Proteome Profiling of Different Colored Rice Reveals Physiological Dynamics Involved in the Flavonoid Pathway. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 2463; doi:10.3390/ijms20102463. (SCI, IF=4.18)

5、Hui Guo, Tingkai Wu, Shuxing Li, Qiang He, Zhanlie Yang, Wuhan Zhang, Yu Gan, Pingyong Sun, Guanlun Xiang, Hongyu Zhang*, and Huafeng Deng* . The Methylation Patterns and Transcriptional Responses to Chilling Stress at the Seedling Stage in Rice. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20, 5089; doi:10.3390/ijms20205089 (SCI, IF=4.18)

6、Yun Ren, Dan Chen, Wenjie Li, Dan Zhou, Tao Luo, Guoqiang Yuan, Jing Zeng, Ye Cao, Zhongshan He, Ting Zou, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Jun Zhu, Yueyang Liang, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li, Shuangcheng Li. OsSHOC1 and OsPTD1 are essential for crossover formation during rice meiosis. The Plant Journal, 2019, 99(2): 315-328. (SCI, IF=5.726)

7、Yang Tao, Dan Chen, Ting Zou, Jing Zeng, Fengyan Gao, Zhongshan He, Dan Zhou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Miaomiao Liu, Hongfeng Zhao, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Jun Zhu, Yueyang Liang, Lingxia Wang, Ping Li, Shuangcheng Li. Defective Leptotene Chromosome 1 (DLC1) encodes a type‐B response regulator and is required for rice meiosis. The Plant Journal2019, 99(3): 556-570. (SCI, IF=5.726)

8、Aijun Wang, Linxiu Pan, Xianyu Niu, Xinyue Shu, Xiaoqun Yi, Naoki Yamamoto, Shuangcheng Li, Qiming Deng, Jun Zhu, Yueyang Liang, Lingxia Wang, Ping Li and Aiping Zheng. Comparative secretome analysis of different smut fungi and identification of plant cell death-inducing secreted proteins from Tilletia horrida. BMC Plant Biology, 2019, 13:360. (SCI, IF=3.67)

9、Aijun Wang, Xinyue Shu, Xianyu Niu, Xiaoqun Yi, Aiping Zheng. Transcriptome analysis and whole genome re-sequencing provide insights on rice kernel smut (Tilletia horrida) pathogenicity. Journal of Plant Pathology, 2019. (SCI, IF=0.818)

10、Zhang, X., Qin, P., Peng, Y., Ma, B., Hu, J., Fan, S., Hu, B., Zhang, G., Yuan, H., Yan, W., Chen, W., Tu, B., He, H., Ma, B., Wang, Y., Li, S., 2019. A single nucleotide substitution at 5'-UTR of GSN1 represses its translation and leads to an increase of grain length in rice. J Genet Genomics 46, 105-108. (SCI, IF=4.650)

11、Yuan, H., Qin, P., Hu, L., Zhan, S., Wang, S., Gao, P., Li, J., Jin, M., Xu, Z., Gao, Q., Du, A., Tu, B., Chen, W., Ma, B., Wang, Y., Li, S., 2019. OsSPL18 controls grain weight and grain number in rice. J Genet Genomics 46, 41-51. (SCI, IF=4.650)

12、QIN Peng, DENG Luchang, CHEN Weilan, HUANG Juan, FAN Shijun, TU Bin, TAN Jun, YUAN Hua, WANG Yuping, MA Bingtian, LI Shigui, 2019. MS92/PTC1 Functions as A Transcriptional Activator by Recognizing H3K4me3 And is Essential for Pollen Development in Rice. Rice Science. (SCI, IF=2.370)

13、Jun Fang#*, Fantao Zhang#, Hongru Wang, Wei Wang, Fei Zhao, Zijuan Li, Changhui Sun, Faming Chen, Fan Xu, Shuoqi Chang, Liang Wu, Qingyun Bu, Pingrong Wang, Jiankun Xie, Fan Chen, Xuehui Huang, Yijing Zhang, Xinguang Zhu, Bin Han, Xiaojian Deng*, Chengcai Chu*. Ef-cd locus shortens rice maturity duration without yield penalty. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 2019, 111(37): 18710-18716. (SCI, IF=9.580)

14、Yang Wang#, Ping Zhong#, Xiangyu Zhang, Jiqing Liu, Chaoyang Zhang, Xiaorong Yang, Chunmei Wan, Chuanqiang Liu, Hui Zhou, Bin Yang, Changhui Sun, Xiaojian Deng*, Pingrong Wang*. GRA78 encoding a putative S-sulfocysteine synthase is involved in chloroplast development at the early seedling stage of rice. Plant Science, 2019, 280: 321-329. (SCI, IF=3.785)

15、Chunmei Li, Xin Liu, Jihong Pan, Jia Guo, Qian Wang, Congping Chen, Na Li, Kuan Zhang, Bin Yang, Changhui Sun, Xiaojian Deng*, Pingrong Wang*. A lil3 chlp double mutant with exclusive accumulation of geranylgeranyl chlorophyll displays a lethal phenotype in rice. BMC Plant Biology, 2019, 19: 456. (SCI, IF=3.670)

16、Chun Li#, Furong Ma#, Renjun Jiao#, Congping Chen, Qian Wang, Fuliang Xiao, Changhui Sun, Xiaojian Deng, Chunlin Dong*, Pingrong Wang*. Mutation in Mg-protoporphyrin IX monomethyl ester cyclase causes yellow and spotted leaf phenotype in rice. Plant Molecular Biology Reporter, 2019, 37: 253-264. (SCI, IF=1.604)

17、Changqian Quan, Zhigang Bai, Shiwei Zheng, Jingming Zhou, Qiang Yu, Zhengjun Xu, Xiaoling Gao, Lihua Li, Jianqing Zhu, Xiaomei Jia, Rongjun Chen*. Genome-wide analysis and environmental response profiling of phosphate-induced-1 family genes in rice (Oryza sativa). Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2019(33):1:627-638. (SCI, IF=1.097)

18、Miaomiao Lv, Dejia Hou, Lin Zhang, Jiangbo Fan, Chunliu Li, Wenqian Chen, Yihao Sun, Yilun Dong, Jinghong Xu, Liangjun Cai, Xiaoling Gao, Jianqing Zhu, Zhengjian Huang, Zhengjun Xu, Lihua Li*. Molecular characterization and function analysis of the rice OsDUF1191 family. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2019, 33(1), 1608–1615(SCI, IF=1.097)

19、Wenqian Chen, Lu Zhao, Hui Li, Yilun Dong, Hong Xu, Ying Guan, Songhao Rong, Xiaoling Gao, Rongjun Chen, Lihua Li*, Zhengjun Xu*. The isolation of the antagonistic strain Bacillus australimaris CQ07 and the exploration of the pathogenic inhibition mechanism of Magnaporthe oryzae. PLOS ONE, 2019, 14 (8): e0220410. (SCI, IF=2.776)

20、Yilun Dong, Hui Li, Songhao Rong, Hong Xu, Ying Guan, Lu Zhao, Wenqian Chen, Xiang He, Xiaoling Gao, Rongjun Chen, Lihua Li*, Zhengjun Xu*. Isolation and evaluation of Bacillus amyloliquefaciens Rdx5 as a potential biocontrol agent against Magnaporthe oryzae. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2019, 33(1), 408–418. (SCI, IF=1.097)

21、Songhao Ronga, Hong Xua, Lihua Li, Rongjun Chen, Xiaoling Gaoa, Zhengjun Xu*. Antifungal activity of endophytic Bacillus safensis B21 and its potential application as a biopesticide to control rice blast. Pesticide Biochemistry and Physiology. DOI : 10.1016/j.pestbp.2019.09.003. (SCI, IF=2.87)

22、Zeng Rui, Muhammad Umer Farooq, Wang Li, Su Yang, Zheng Tengda, Ye Xiaoying, Jia Xiaomei, Zhu Jianqing*. Study on Differential Protein Expression in Natural Selenium-Enriched and Non-Selenium-Enriched Rice Based on iTRAQ Quantitative Proteomics. Biomolecules, 2019; 9(4):130 (SCI, IF= 4.694)

23、Zeng Rui, Liang Yuanke, Muhammad Umer Farooq, Zhang Yujie, Hla Hla Ei, Tang Zhichen, Zheng Tengda, Su Yang, Ye Xiaoying, Jia Xiaomei, Zhu Jianqing*, Alterations in transcriptome and antioxidant activity of naturally aged mice exposed to selenium-rich rice, Environmental Science and Pollution Research, June 2019, Volume 26, Issue 17, pp17834–17844(SCI, IF= 2.914)

24、Muhammad Umer Farooq & Zhu Jianqing*. The paradox in accumulation behaviour of Cadmium and Selenium at different planting times in rice, Environmental Science and Pollution Research. August 2019, Volume 26, Issue 22, pp 22421–22430(SCI, IF= 2.914)

25、Muhammad Umer Farooq, Tang Zhichen, Zheng Tengda, Asghar Muhammad, Zeng Rui, Su Yang, Hla Hla Ei, Liang Yuanke, Zhang Yujie, Ye Xiaoying, Jia Xiaomei, Zhu Jianqing*, Cross-Talk between Cadmium and Selenium at Elevated Cadmium Stress Determines the Fate of Selenium Uptake in Rice. Biomolecules, 2019, 9(6), 247(SCI, IF=4.694)

26、Yan Li, Xiao-Long Cao, Yong Zhu, Xue-Mei Yang, Kai-Ni Zhang, Zhi-Yuan Xiao, He Wang, Jing-Hao Zhao, Ling-Li Zhang, Guo-Bang Li, Ya-Ping Zheng, Jing Fan, Jing Wang, Xiao-Qiong Chen, Xian-Jun Wu, Ji-Qun Zhao, Oliver Xiaoou Dong, Xue-Wei Chen, Mawsheng Chern, Wen-Ming Wang. Osa-miR398b boosts H2O2 production and rice blast disease-resistance via multiple superoxide dismutases. New Phytologist, 2019. 222(3): 1507-1522. (SCI, IF= 7.299)

27、Zhi-Xue Zhao, Qin Feng, Xiao-Long Cao, Yong Zhu, He Wang, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Yan Li, Wen-Ming Wang. Osa‐miR167d facilitates infection of Magnaporthe oryzae in rice. Journal of integrative plant biology, 2019. DOI: 10.1111/jipb.12816. (SCI, IF= 3.824)

28、Ran Li, Ling-Li Zhang, Xue-Mei Yang, Xiao-Long Cao, Ying-Ge Wang, Xian-Feng Ma, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Hui Yang, Jing Shang, Ji-Qun Zhao, Shunyuan Xiao, Yan Li, Wen-Ming Wang. Transcriptome analysis reveals pathways facilitating the growth of tobacco powdery mildew in Arabidopsis. Phytopathology Research, 2019. 1(1): 7. DOI: 10.1186/s42483-019-0012-z.无影响因子

29、Yan-Yan Huang, Ling-Li Zhang, Xian-Feng Ma, Zhi-Xue Zhao, Jing-Hao Zhao, Ji-Qun Zhao, Jing Fan, Yan Li, Ping He, Shunyuan Xiao, Wen-Ming Wang. Multiple intramolecular trafficking signals in RESISTANCE TO POWDERY MILDEW 8.2 are engaged in activation of cell death and defense. The Plant Journal, 2019. 98(1): 55-70. (SCI, IF= 5.726)

30、Jing Fan, Wei-Li Quan, Guo-Bang Li, Xiao-Hong Hu, Qi Wang, He Wang, Xu-Pu Li, Xiaotian Luo, Qin Feng, Zi-Jin Hu, Hui Feng, Mei Pu, Ji-Qun Zhao, Yan-Yan Huang, Yan Li, Yi Zhang, Wen-Ming Wang. CircRNAs are involved in the rice-Magnaporthe oryzae interaction. Plant Physiology, 2019. DOI:10.1104/pp.19.00716. (SCI, IF= 6.305)

31、Jing Fan, Ning Du, Liang Li, Guobang Li, Yuqiu Wang, Yufeng Zhou, Xiaohong Hu, Jie Liu, Jiqun Zhao, Yan Li, Fu Huang, Wen-Ming Wang. A core effector UV_1261 promotes Ustilaginoidea virens infection via spatiotemporally suppressing plant defense. Phytopathology Research, 2019. 1:11无影响因子

32、Jing Fan, Jie Liu, Zhi-You Gong, Pei-Zhou Xu, Xiao-Hong Hu, Jin-Long Wu, Guo-Bang Li, Juan Yang, Yu-Qiu Wang, Yu-Feng Zhou, Shuang-Cheng Li, Li Wang, Xiao-Qiong Chen, Min He, Ji-Qun Zhao, Yan Li, Yan-Yan Huang, Dong-Wei Hu, Xian-Jun Wu, Ping Li, Wen-Ming Wang. The false smut pathogen Ustilaginoidea virens requires rice stamens for false smut ball formation. Environmental Microbiology, 2019. accepted. (SCI, IF= 5.513)

33、Xiao-Yi Guo, Yan Li, Jing Fan, Hong Xiong, Fu-Xian Xu, Jun Shi, Yi Shi, Ji-Qun Zhao, Yi-Fu Wang, Xiao-Long Cao and Wen-Ming Wang. Host-Induced Gene Silencing of MoAP1 Confers Broad-Spectrum Resistance to Magnaporthe oryzae. Frontiers in Plant Science, 2019. DOI: 10.3389/fpls.2019.00433 (SCI, IF= 4.106)

34、Viswanathan Chandran, He Wang, Feng Gao, Xiao-Long Cao, Yun-Ping Chen, Guo-Bang Li, Yong Zhu, Xue-Mei Yang, Ling-Li Zhang, Zhi-Xue Zhao, Jing-Hao Zhao, Ying-Ge Wang, Shuangcheng Li, Jing Fan, Yan Li, Ji-Qun Zhao, Shao-Qing Li2 and Wen-Ming Wang. miR396-OsGRFs Module Balances Growth and Rice Blast Disease-Resistance. Frontiers in Plant Science, 2019. DOI: 10.3389/fpls.2018.01999 (SCI, IF= 4.106)

35、Yan Li, John Martin Jerome Jeyakumar, Qin Feng, Zhi-Xue Zhao, Jing Fan, Muhammad Ibrahim Khaskheli and Wen-Ming Wang. The roles of rice microRNAs in riceMagnaporthe oryzae interaction. Phytopathology Research, 2019. 1:33 (无影响因子)

36、Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu. Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of nucleotide-binding site leucine-rich repeat protein-mediated resistance to rice blast disease. New phytologist, 2019. DOI: 10.1111/nph.15816. (SCI, IF= 7.299)

37、Shengze Yao, Zhirui Yang, Rongxin Yang, Yu Huang, Ge Guo, Xiangyue Kong, Ying Lan, Tong Zhou, He Wang, Wenming Wang, Xiaofeng Cao, Jianguo Wu, and Yi Li. Transcriptional Regulation of miR528 by OsSPL9 Orchestrates Antiviral Response in Rice. Molecular Plant, 2019. 12: 1114–1122 (SCI, IF= 10.812)

38、Zhixiong Chen, Wen Zhao, Xiaobo Zhu , Chengdong Zou , Junjie Yin ,Mawsheng Chern , Xiaogang Zhou , Heng Ying , Xin Jiang , Yongzhen Li ,Haicheng Liao , Mengping Cheng , Weitao Li , Min He , Jing Wang , Jichun Wang ,Bingtian Ma , Jirui Wang , Shigui Li , Lihuang Zhu , *, Xuewei Chen , * Identification and characterization of rice blast resistance gene Pid4 by a combination of transcriptomic profiling and genome analysis. [J]. Journal of Genetics and Genomics.2018.45:663-672. (SCI,IF=4.066)

39、Jing Wang, Mawsheng ChernXuewei Chen*. Structural dynamics of a plant NLR resistosome: transition from autoinhibition to activation. Science China Life Science, 2019, 62e. (SCI, IF=3.583)

40、Junjie Yin, Hong Yi, Xuewei Chen and Jing Wang *, Post-Translational Modifications of Proteins Have Versatile Roles in Regulating Plant Immune Responses. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 2807. (SCI, IF=4.183)

41、Weitao Li, Mawsheng Chern, Junjie Yin, Jing Wang and Xuewei Chen. Recent advances in broad-spectrum resistance to the rice blast disease. Current Opinion in Plant Biology, 2019, 50:114–120.IF=7.508

42、Xiaobo Zhu, Mu Ze, Junjie Yin, Mawsheng Chern, Mingrui Wang, Xiang Zhang, Rui Deng, Yongzhen Li, Haicheng Liao, Long Wang, Bin Tu, Li Song, Min He, Shigui Li, Wen-Ming Wang, Xuewei Chen, Jing Wang, Weitao Li. A phosphofructokinase B-type carbohydrate kinase family protein, PFKB1, is essential for chloroplast development at early seedling stage in rice. 2019, Plant Science, 290IF=3.785

43、Shuangrong Yuan, Junming Zhao, Zhigang Li, Qian Hu, Ning Yuan, Man Zhou, Xiao xia Xia, Rooksie Noorai, Christopher Saski, Shigui Li* Hong Luo*, MicroRNA396-mediated alteration in plantdevelopment and salinity stress responsein creeping bentgrass, Horticulture Research, (2019) 6:48IF=3.461

44、Naoki Yamamoto, Yanran Wang, Runmao Lin, Yueyang Liang, Yao Liu, Jun Zhu, Lingxia Wang, Shiquan Wang, Huainian Liu, Qiming Deng, Shuangcheng Li, Ping Li & Aiping Zheng. Integrative transcriptome analysis discloses the molecular basis of a heterogeneous fungal phytopathogen complex, Rhizoctonia solani AG-1 subgroups. Sci Rep ,19626 (2019(SCI, IF=4.01) 
 
打印本页 || 关闭窗口
 
 
       
网站首页 | 客户反馈 | 下载中心 | 联系我们 | 四川农大 | im体育工 | 旧版入口

Copyright © im体育  地址:四川成都市温江 邮编611130 联系电话:028-86290903 传真:028-86290897 技术支持:少强软件
Copyright 2020 www.chinalaibin.com All Right Reserved